Obchodní podmínky a informace pro zákazníky


I. Všeobecné obchodní podmínky


§ 1 Základní ustanovení


(1) Následující obchodní podmínky platí pro všechny smlouvy, které s námi jako dodavatelem (OK Living GmbH & Co. KG) uzavřete prostřednictvím webových stránek www.ok-living.cz. Pokud není dohodnuto jinak, je zahrnutí jakýchkoli podmínek, které jste případně použili, v rozporu.


(2) Spotřebitelem ve smyslu následujících předpisů je každá fyzická osoba, která uzavírá právní obchod za účelem, který nelze přičíst převážně její obchodní ani samostatné výdělečné činnosti. Podnikatelem je každá fyzická nebo právnická osoba nebo společnost způsobilá k právním úkonům, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci výkonu své samostatné profesní nebo obchodní činnosti.


§ 2 Uzavření smlouvy


(1) Předmětem smlouvy je prodej zboží.


(2) Jakmile je příslušný produkt umístěn na naše webové stránky, dáváme vám závaznou nabídku k uzavření smlouvy prostřednictvím systému online nákupního košíku za podmínek uvedených v popisu položky.


(3) Smlouva se uzavírá prostřednictvím systému online nákupního košíku takto: Zboží určené ke koupi je vloženo do „nákupního košíku“. Pomocí příslušného tlačítka v navigační liště můžete kdykoli vyvolat „nákupní košík“ a provést v něm změny. Po vyvolání stránky „Pokladna“ a zadání vašich osobních údajů a platebních a dodacích podmínek se údaje o objednávce zobrazí jako přehled objednávky.


Pokud jako způsob platby použijete systém okamžitých plateb (např. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung), budete buď přesměrováni na stránku s přehledem objednávek v našem internetovém obchodě nebo přesměrováni na web poskytovatele okamžité platby. Pokud budete přesměrováni do příslušného systému okamžitých plateb, proveďte příslušný výběr nebo tam zadejte své údaje. Nakonec se údaje o objednávce zobrazí jako přehled objednávky na stránkách poskytovatele systému okamžitých plateb nebo po přesměrování do našeho internetového obchodu. Před odesláním objednávky máte možnost znovu zkontrolovat údaje v přehledu objednávek, změnit je (také pomocí funkce „zpět“ internetového prohlížeče) nebo objednávku zrušit. Odesláním objednávky prostřednictvím odpovídajícího tlačítka („objednávka s povinností platby“ nebo obdobné označení) právně závazným způsobem prohlašujete, že nabídku přijímáte, čímž je smlouva uzavřena.


(4) Zpracování objednávky a předání všech informací požadovaných v souvislosti s uzavřením smlouvy probíhá prostřednictvím elektronické pošty, v některých případech automaticky. Musíte se proto ujistit, že e-mailová adresa, kterou jste nám poskytli, je správná, že přijímání e-mailů je technicky zaručeno a zejména, že mu nebrání spamové filtry.


§ 3 Zadržovací právo, výhrada vlastnictví


(1) Zadržovací právo můžete uplatnit pouze tehdy, pokud se týká nároků ze stejného smluvního vztahu.

(2) Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny.


(3) Jste-li podnikatel, platí také:


a) Vyhrazujeme si vlastnictví zboží až do úplného vyrovnání všech nároků z aktuálního obchodního vztahu. Zastavení nebo postoupení jako zajištění není povoleno před uplynutím vlastnictví vyhrazeného zboží.


b) Zboží můžete dále prodávat v rámci běžného obchodního styku. V tomto případě nám postoupíte všechny pohledávky ve výši fakturované částky, které vám z dalšího prodeje vzniknou, a my postoupení akceptujeme. Dále jste oprávněni vymáhat pohledávku. Pokud však své platební povinnosti řádně neplníte, vyhrazujeme si právo vymáhat pohledávku sami.


c) Pokud dojde ke spojení a smíchání vyhrazeného zboží, nabýváme spoluvlastnictví k nové věci v poměru k fakturační hodnotě rezervovaného zboží k ostatním zpracovaným položkám v době zpracování.


d) Zavazujeme se na vaši žádost uvolnit cenné papíry, na které máme nárok, pokud realizovatelná hodnota našich cenných papírů převyšuje zajišťovanou pohledávku o více než 10 %. Jsme odpovědní za výběr cenných papírů k uvolnění.


§ 4 Záruka


(1) Platí zákonná záruční práva.


(2) Jako spotřebitel jste žádáni, abyste zboží ihned po dodání zkontrolovali, zda je kompletní, nemá zjevné vady nebo nebylo při přepravě poškozeno a případné reklamace co nejdříve oznámili nám a přepravci. Pokud toto neuděláte, nebude to mít žádný vliv na vaše zákonné záruční nároky.


(3) Pokud se vlastnost zboží odchyluje od objektivních požadavků, považuje se odchylka za sjednanou pouze tehdy, pokud jste o tom byli námi informováni před předložením smluvního prohlášení a odchylka byla mezi smluvními stranami výslovně a samostatně dohodnuta.


(4) Jste-li podnikatel, platí narozdíl od výše uvedených záručních ustanovení:


a) Za relevantní informace o jakosti zboží se považují pouze námi poskytnuté bližší informace a popis produktu výrobce. Jiná reklama, veřejná propagace ani prohlášení výrobce nepředstavují vlastnosti a stav uvedeného výrobku.


b) V případě závad poskytneme záruku dle našeho uvážení, a to buď opravou nebo dodávkou nového zboží. Pokud se odstranění vady nepodaří, můžete buď požadovat slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Odstranění vad se považuje za neúspěšné po druhém neúspěšném pokusu, pokud z druhu zboží, podstaty vady nebo z jiných okolností nevyplývá něco jiného. V případě opravy neneseme zvýšené náklady, které vzniknou z dovozu zboží na jiné místo, než je místo plnění, pokud přeprava neodpovídá účelu použití zboží.


c) Záruční doba je jeden rok od dodání zboží. Zkrácená lhůta neplatí:


- na námi zaviněné škody vzniklé v důsledku zranění na životě nebo zdraví a na jiné škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí;

- pokud jsme závadu podvodně zatajili nebo převzali záruku za jakost zboží;

- na věci, které se používají na stavbu v souladu s jejich obvyklým užíváním a jehož vady byly tímto způsobeny;

- pro zákonné regresní nároky, které vůči nám máte v souvislosti se záručními právy.

§ 5 Volba práva, místo plnění, místo soudní příslušnosti


(1) Platí německé právo. Pro spotřebitele platí tato volba práva pouze tehdy, pokud není odvolána ochrana poskytovaná kogentními ustanoveními práva státu obvyklého bydliště spotřebitele (zásada výhodnosti).


(2) Místem plnění pro všechny služby vyplývající z obchodního vztahu s námi a místem soudní příslušnosti je naše sídlo, pokud nejste spotřebitel, ale obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo speciální fond veřejného práva. Totéž platí, pokud nemáte obecnou soudní příslušnost v Německu nebo EU nebo pokud není v době podání žaloby známo vaše bydliště nebo obvyklé bydliště. Pravomoc odvolat se k soudu v jiném právním místě zůstává nedotčena.


(3) Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se výslovně nepoužívají.


II.Zákaznické informace


1. Totožnost prodávajícího


OK Living GmbH & Co. KG

Upstallstrasse 13

14772 Brandenburg an der Havel

Německo

Telefon: +4933812688740

E-mail: info@ok-living.cz


Alternativní řešení sporů:

Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů online (platforma OS), která je dostupná na https://ec.europa.eu/odr.


Jsme ochotni účastnit se řízení o řešení sporů před příslušným rozhodčím orgánem.


2. Informace o uzavření smlouvy


Technické kroky k uzavření smlouvy, uzavření smlouvy samotné a možnosti nápravy se provádějí v souladu s předpisy „Uzavření smlouvy“ v našich Všeobecných obchodních podmínkách (část I.).


3. Jazyk smlouvy, ukládání textu smlouvy


3.1. Smluvním jazykem je čeština.


3.2. Úplné znění smlouvy neukládáme. Před odesláním objednávky prostřednictvím systému online nákupního košíku si lze údaje o smlouvě vytisknout nebo uložit elektronicky pomocí funkce tisku v prohlížeči. Po obdržení objednávky Vám budou e-mailem znovu zaslány údaje o objednávce, zákonem požadované informace pro smlouvy na dálku a Všeobecné obchodní podmínky.


4. Základní vlastnosti zboží nebo služby Základní vlastnosti zboží a/nebo služby naleznete v příslušné nabídce.


5. Ceny a platební podmínky


5.1. Ceny uvedené v příslušných nabídkách a náklady na dopravu jsou konečné a zahrnují všechny složky ceny včetně všech příslušných daní.

5.2. Neúčtujeme žádné náklady na dopravu.5.3. Způsoby platby, které máte k dispozici, jsou zobrazeny pod příslušným tlačítkem na naší webové stránce nebo v příslušné nabídce.


5.4. Není-li u jednotlivých způsobů platby uvedeno jinak, částka z uzavřené smlouvy je splatná ihned.


6. Dodací podmínky


6.1. Dodací podmínky, termín dodání a případná omezení doručení naleznete pod označeným tlačítkem na naší webové stránce nebo v příslušné nabídce.


6.2. Jste-li spotřebitel, je zákonem upraveno, že nebezpečí náhodné ztráty a náhodného zhoršení prodávané věci při přepravě na vás přechází až předáním zboží, a to bez ohledu na to, zda je zásilka pojištěna či nepojištěna. To neplatí, pokud jste nezávisle pověřili přepravní společnost, která není jmenována dodavatelem nebo jinou osobou odpovědnou za provedení zásilky.


Pokud jste podnikatel, doručení a odeslání je na vlastní nebezpečí.


7. Zákonná odpovědnost za vady


Odpovědnost za vady se řídí ustanovením „Záruka“ v našich Všeobecných obchodních podmínkách (část I).


Tyto obchodní podmínky a informace o zákaznících byly vytvořeny právníky Händlerbund, kteří se specializují na právo IT, a jsou neustále kontrolovány z hlediska právního souladu. Händlerbund Management AG garantuje právní jistotu textů a nese odpovědnost v případě varování. Více informací najdete na: https://www.haendlerbund.de/de/dienstleistungen/rechtssicherheit/agb-service.


poslední aktualizace: 01.01.2022